ARR - Agentura pro regionální rozvoj Mozaika

„MSK – Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti“

Vítáme vás na portále e-learningového vzdělávání
Agentury pro regionální rozvoj

Projekt „MSK – Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti“
CZ.1.07/3.2.07/01.0005

Agentura pro regionální rozvoj vytvořila 4 blended-learningové vzdělávací programy, jejichž pilotáž probíhá v prostorách ARR od září 2011. Tyto vzdělávací programy jsou určeny zejména pro podnikatele a pracovníky malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji.

Anotace kurzů:

Environmentální minimum

Mozaika

Ochrana životního prostředí, poplatky v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, hospodaření s energiemi, šetrné chování při nákupu zboží a služeb, řízení ochrany životního prostředí podnikem (EMS)

Projektové řízení, dotace, žádosti

Mozaika

Principy projektového řízení, rozvoj osobnosti projektového manažera, modelové projekty, projektové řízení v prostředí operačních programů, zpracování žádostí o dotaci a realizace projektů financovaných EU.

Podnikatel/ka a podnikatelské minimum

Mozaika

Vědomosti, dovednosti a kompetence pro profesi podnikatele či pracovníka MSP: právní formy podnikání, podnikatelský plán, marketing, ekonomika, personalistika, daně, účetnictví, dotace, obchodní a prodejní dovednosti a mnohé další.

Veřejné zakázky v prostředí EU

Mozaika

Zákon o veřejných zakázkách, zakázky na stavební práce, dodávky a služby, kvalifikace, příprava zadávacího řízení, podání nabídky, hodnocení nabídek, veřejné zakázky v projektech financovaných EU.

Účast na prezenčním a e-learningovém vzdělávání je bezplatná. Vstup do e-learningové části je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Přihlásit se můžete u Ing. Lenky Švajčákové: svajcakova@arr.cz tel.: 595 691 261.

Kalendář konání prezenčních částí vzdělávacích programů:

Moduly vzdělávacího programu „Podnikatel/ka a podnikatelské minimum“

1Podstata a cíle podnikání26.9.2011
2Průzkum trhu a odhalení konkurence3.10.2011
3Podnikatelský plán5.10.2011
4Marketing a reklama19.10.2011
5Formy podnikání, založení živnosti/obchodní společnosti30.11.2011
6Základy ekonomických, právních a manažerských dovedností4.1. a 11.1.2012
7Základy ekonomiky15. 2.2012
8Personalistika7.12.2011
9Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění22. 2.2012
10Daně a účetnictví29. 2. 2012
11Dotace, financování podnikání5.12.2011
12Komunikační a prezentační dovednosti7.14. a 21.3.2012
13Obchodní a prodejní dovednosti28.3., 4.4. a 11.4.2012
14Rovné příležitosti a harmonizace profesního a rodinného života9.11.2011
15Komplexní podnikatelské minimum18.4. a 25.4.2012

Moduly vzdělávacího programu „Projektové řízení, dotace, žádosti“

1Základy projektového řízení a dotační politiky7.9.2011
2Nástroje a metody plánování projektu14.9.2011
3Nástroje a techniky řízení projektu21.9.2011
4Rozvoj osobnosti projektového manažera18.1.2012
5Příprava a realizace investičních projektů25.1. a 1.2.2012
6Příprava a realizace neinvestičních projektů16.11. a 23.11.2011
7Zpracování žádostí o dotaci z operačních programů26.10. a 2.11.2011
8Zpracování modelového projektu8.2.2012
9Projektové řízení a dotační politika EU komplexně6.3. a 13.3.2011

Moduly vzdělávacího programu „Veřejné zakázky v prostředí EU“

1Základní orientace v zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách22.9. 2011
2Specifika veřejných zakázek na stavební práce6.10.2011
3Specifika veřejných zakázek na dodávky a služby6. 10.2011
4Kvalifikace – jste způsobilí k získání veřejné zakázky?20.10.2011
5Efektivní příprava zadávacího řízení, zpracování zadávací dokumentace3.11.2011
6Způsob zpracování nabídky a pravidla podání nabídky24. a 25.11.2011
7Otevírání, posouzení a hodnocení, ukončení zadávacího řízení29.11. 2011
8Specifika veřejných zakázek v oblasti dotačních titulů
Strukturálních fondů – ROP
12.1. a 13.1.2012
9Specifika veřejných zakázek v oblasti dotačních titulů
Strukturálních fondů OP LZZ, OP VpK, OPPI, OP VaVpI
6.2. a 7.2.2012
10Veřejné zakázky komplexně20.2. a 21. 2.2012

„Moduly vzdělávacího programu Enviromentální minimum“

1Úvod do problematiky ochrany životního prostředí, legislativní rámec12. 09. 2011
2Člověk a životní prostředí23.09.2011
3Životní prostředí regionů a ČR10.10.2011
4Globální ekologické problémy24.10.2011
5Hospodaření s energiemi04.11.2011
6Poplatky v oblasti životního prostředí28.11.2011
7Nakládání s odpady14.12.2011
8Šetrné spotřebitelské chování při nákupu zboží a služeb02.02.2012
9Řízení ochrany životního prostředí podnikem13.02.2012
10Komplexní environmentální minimum27. – 28.2.2012

Vzdělávací portál je členěn na jednotlivé moduly:

Studovna

Je určena ke studiu vzdělávacích programů a jejich dílčích vzdělávacích modulů. Po výběru konkrétního modulu se zobrazí anotace a modul je možno spustit. Vstoupit mohou pouze registrovaní uživatelé.

Knihovna

Knihovna obsahuje seznam literatury související s tématem vzdělávacího modulu. Po výběru modulu se zobrazí seznam zaevidovaných knih a klikem na jednotlivé knihy je pak možno zobrazit anotaci, případně podrobnější obsah konkrétní knihy. Materiály jsou naplněny pouze pro vybrané moduly.

Zkušebna

V rámci zkušebny je ke každému modulu vytvořen soubor testovacích otázek. Výsledky testů jednotlivých uživatelů jsou zaznamenány v systému.

Pojmy

Zde naleznete seznam hlavních pojmů s jejich stručným vysvětlením (záložka je přístupná pouze tehdy, obsahuje-li vložené pojmy).

Shrnutí

Ke každému modulu je zobrazeno přehledné shrnutí hlavních bodů výkladu (záložka je přístupná pouze tehdy, obsahuje-li shrnutí).

Přílohy

Tato část slouží jako úložiště příloh ke každému vzdělávacímu modulu. Přílohy si mohou uživatelé stáhnout podle potřeby a stupně svého oprávnění (záložka je přístupná pouze tehdy, obsahuje-li vložené přílohy).

Diskuze

Prostor pro vzájemnou diskusi, komunikaci s tutory daného vzdělávacího programu. Diskutovat mohou uživatelé v rámci své studijní skupiny mezi sebou navzájem nebo s tutorem, případně mezi všemi v rámci konkrétního vzdělávacího programu.